Kunnen wij u nog verder helpen?

088 447 9900

Veelgestelde vragen

SGT heeft  getracht u zo zorgvuldig mogelijk te informeren wat wij u kunnen bieden. Mocht u desondanks nog zaken hebben gemist kunt u in drie overzichtelijke categorieën, op basis van veel gestelde vragen, mogelijk uw antwoord vinden. Daarnaast kunt u uiteraard contact met ons zoeken.

Beheer & Onderhoud

Op de website wordt gesteld dat klantcontact voor SGT voorop staat. Klopt dit en hoe wordt dit bij onderhoud gerealiseerd?
SGT vindt zorgvuldige communicatie met bewoners en eindgebruikers zeer belangrijk. Hoe vaak gebeurt het niet dat er in uw omgeving werkzaamheden plaatsvinden zonder dat u als (indirect) belanghebbende bent geïnformeerd. Dit heeft ongetwijfeld bij u wel eens irritaties opgewekt. SGT vindt het de normaalste zaak van de wereld dat er naar alle (indirect) betrokkenen tijdig en vakkundig wordt gecommuniceerd wat er staat te gebeuren. Dit betreft niet alleen onze opdrachtgever(s) maar zeker ook bewoners en/of gebruikers van een pand. Als voorbeeld noemen we vaak liftonderhoud. Een bewoner op de 5e verdieping krijgt een nieuw bankstel afgeleverd op het moment dat de lift buiten gebruik is. Sprake van gepland onderhoud, maar pas bekend op het moment dat de liftmonteur een bordje heeft opgehangen “Buiten gebruik”. Dit is voor SGT een ongewenste situatie en willen we voorkomen met schriftelijke of mondelinge communicatie, altijd en tijdig voorafgaand aan de werkzaamheden.
Kan ik bij SGT ook prestatiegericht onderhoud onderbrengen?
Met de kennis en ervaring binnen SGT is dit voor ons geen bijzonderheid. Wij benaderen prestatiegericht onderhoud net zo professioneel als contracten op basis van bestek en voorwaarden.
Bij SGT kan ik een ongelimiteerde hoeveelheid onderhoudscontracten onderbrengen?
Voor SGT maakt het niet uit of het om een contract gaat voor een enkel pand of om een contract voor enkele duizenden objecten.
Is het correct te stellen dat SGT meer biedt dan onderhoudscontracten voor alleen de woningbouw?

SGT streeft naast contracten in de woningbouw, ook de utiliteit als zijn werkveld te zien en dan specifiek toegespitst op maatschappelijk vastgoed. SGT heeft voor beide gebieden de expertise en kennis in huis.

Is bij SGT een contractduur van meerdere jaren mogelijk?
Bij SGT kennen we een contractduur voor een paar jaar maar ook contracten voor 10 – 15 jaar zijn mogelijk of zelfs langer.
Kan ik bij SGT eventueel “beheer op afstand” onderbrengen?
SGT kan dit voor u op deskundige wijze verzorgen zodat uw installatie als een goed huisvader wordt beheerd en hiermee uw installaties beter presteren, de exploitatiekosten worden verlaagd en uw energielasten worden beperkt.
Klopt het dat SGT zich met name primair focust op maatschappelijk vastgoed?
SGT wil zijn kennis en ervaring met name inzetten richting maatschappelijk vastgoed. Hieronder verstaan we dienstverlening aan o.a. corporaties, zorginstellingen, onderwijs en publiek toegankelijke ruimtes zoals gemeentekantoren, bibliotheken en multifunctionele centra.
Kan ik bij SGT, naast dat het zich richt op maatschappelijk vastgoed, ook nog terecht als private woningbezitter of als beheerder van een VvE?
SGT staat voor alle klanten klaar en wil ook zeker de bezitter van een enkele woning of beheerder van een VvE van dienst zijn met beheer & onderhoud. Ook hiervoor zijn binnen SGT contractvormen mogelijk.
Mag ik er vanuit gaan dat SGT meer biedt dan alleen onderhoud aan CV/MV?
In principe kunt u voor alle onderhoud aan E- en W-installaties bij ons terecht. Mochten wij specifiek onderhoud niet kunnen of mogen verrichten kunnen wij ten allen tijde een beroep doen op aan ons verbonden partners welke dan met hun specifieke kennis en erkenningen uit onze naam zullen trachten bij u het desbetreffende onderhoud te doen.
Kan beheer ondergebracht bij SGT desgewenst meer inhouden dan zich te beperken tot technische installaties?

Wanneer een opdrachtgever dit wenst kan SGT ook het klein bouwkundig beheer verzorgen binnen de bouwkundige schil. Zo kan SGT er voor zorgen dat herstel/onderhoud van bijvoorbeeld hang- en sluitwerk of loszittende aanrechtkastjes plaatsvindt.

Is planmatig onderhoud belangrijk?
Goed onderhoud is zeker belangrijk. Technische installaties zijn veelal complex en zonder regelmatig onderhoud delen onverwacht kapot kunnen gaan. Ook draagt regelmatig onderhoud bij aan de levensduur van uw installatie en zullen de energielasten lager uitvallen. Daarnaast blijft ook in sommige gevallen de veiligheid gewaarborgd. Denk in dit kader aan een vergrote kans op koolmonoxidevergiftiging bij slecht/geen onderhoud van de CV-ketel.

Service

Kan ik bij SGT 24/7 terecht?
Tijdens kantoortijden is een service-coördinator van SGT altijd uw 1e aanspreekpersoon. Hij zal vervolgens met u het probleem bespreken. Mocht hij telefonisch met u niet tot een oplossing kunnen komen zal hij er voor zorgen dat u z.s.m. wordt bezocht door één van onze servicemonteurs. Buiten kantoortijden wordt u verbonden met ons antwoordapparaat welke u verwijst naar onze dienstdoende servicemonteur. Indien u hem belt zal hij in eerste instantie telefonisch met u het probleem trachten op te lossen. Mocht dit niet lukken zal hij, aan de hand van de urgentie, een bezoek met u inplannen of z.s.m. bij u langskomen.
Klopt het dat SGT bij urgente storingen binnen 2 uur op locatie aanwezig is?
Indien er een urgente storing is kennen wij een responstijd van 1 uur d.w.z. dat een servicemonteur binnen 1 uur na melding bij SGT met u contact zoekt om te bespreken welke actie er nodig is en zo nodig binnen 2 uur na melding bij u op locatie aanwezig is. Na aankomst op locatie zal monteur trachten de storing binnen 4 uur op te lossen.
Kan ik bij SGT naast CV/MV-storingen ook voor andere storingen aankloppen?
In principe kunt u voor alle storingen aan E- en W-installaties bij ons terecht. Mochten wij u niet direct kunnen helpen kunnen wij ten allen tijde een beroep doen op aan ons verbonden partners welke dan met hun specifieke kennis uit onze naam zullen trachten bij u de storing te verhelpen.
Doe ik er wel verstandig aan zelf mijn CV-installatie bij te vullen?
De cv-installatie bijvullen is nodig als de waterdruk te laag is. Dit kunt u aflezen van de meter op de cv-ketel. U dient regelmatig zelf te controleren of uw cv-installatie de juiste waterdruk aangeeft. U voorkomt hiermee mogelijke storingen. De waterdruk hoort tussen de 1,2 en 1,7 bar te zijn. Als de meter in het rode gedeelte staat, is de waterdruk sowieso te laag. Bij een ketel met een digitaal display verschijnt op het scherm een melding dat de waterdruk te laag is. Wanneer dit zo is, kunt u (of uw buurman/familielid/bekende) de cv-installatie zelf eenvoudig bijvullen. Sterker nog: dit wordt van u verwacht! Desgewenst kunnen wij u hiervan per email de werkwijze doen toekomen. Mocht u er niet uitkomen kunnen wij dit tegen betaling voor u verrichten.

Veiligheid & Gezondheid

Kan ik bij SGT terecht voor een periodieke elektrotechnische inspectie conform NEN 3140?
SGT kan deze inspectie in het kader van veiligheid uiteraard voor u verzorgen. Een inspectie omvat een visuele inspectie, benodigde metingen & beproevingen alsmede (desgewenst) thermisch onderzoek van de verdeelinrichting(en). Van de uitkomsten van het onderzoek wordt een rapport opgesteld met geconstateerde gebreken/onvolkomenheden ondersteund met foto’s. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan.
Kan ik bij SGT terecht voor een opleveringsinspectie elektrotechnische installatie conform NEN 1010?
SGT kan deze inspectie in het kader van veiligheid ten tijde van de oplevering uiteraard voor u verzorgen. Een inspectie omvat een visuele inspectie, benodigde metingen & beproevingen alsmede (desgewenst) thermisch onderzoek van de verdeelinrichting(en). Van de uitkomsten van het onderzoek wordt een rapport opgesteld met geconstateerde gebreken/onvolkomenheden ondersteund met foto’s. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan.
Kan SGT periodiek controles van keerkleppen en andere beveiligingen uitvoeren?
Conform de NEN 1006 en Waterwerkbladen kan SGT, volgens de hiervoor vastgestelde werkwijzes, periodieke controle m.b.t. de goede werking van diverse beveiligingen voor u verzorgen. Uitgevoerde controles worden daarna administratief verwerkt in de (door u aangeleverde) logboeken.
Indien uit legionellabeheersplannen blijkt dat wekelijke spoelacties gewenst zijn kan SGT die dan verzorgen?
Alle in een legionellabeheersplan opgenomen acties kunnen in principe door SGT worden verzorgd. Administratief wordt dan ook het bijbehorende logboek bijgehouden.
Kan SGT legionellabeheer op afstand verzorgen?
Het digitaal bewaken op afstand van legionellapreventie is in principe zeker een taak welke SGT op zich kan nemen. Ook de bijbehorende archivering kan SGT verzorgen.
Heeft de SGT de kennis in huis om adviserende werkzaamheden in het kader van Legionellapreventie te verrichten?
SGT heeft deze kennis zeker in huis. Onder (bege)leiding van onze eigen gediplomeerde legionellapreventie-adviseur kunnen diverse werkzaamheden voor u worden verricht zoals het uitvoeren van risico-inventarisaties**, vaststellen van legionellabeheersplannen, opstellen en bijhouden van logboeken, zorgen voor monstername, verzorgen periodieke spoelacties, etc. Dit alles conform de NEN 1006, Waterleidingbesluit, Waterwerkbladen en ISSO 55.1/ISSO 55.2. **Inventarisaties en beheersplannen t.b.v. prioritaire installaties worden i.s.m. een hiervoor gecertificeerde instantie uitgevoerd.
Is SGT bereid en hebben zij de kennis mee te denken in oplossingen ten aanzien legionellabesmetting?
Binnen SGT is jarenlange ervaring aanwezig met betrekking tot legionella. Wij kunnen meedenken in zowel preventie als het oplossen van (toekomstige) besmettingen. De oplossing voor ontdoen van een besmetting kan projectgericht bestaan uit grondige thermische desinfectie maar ook bijvoorbeeld in het chemisch reinigen van de installatie. Hierin kunnen wij de opdrachtgever uitgebreid bijstaan dan wel begeleiden. Ook het adviseren en uitvoeren van technische aanpassingen aan de installatie kunnen wij verzorgen.
Als gevolg van een elektrotechnische inspectie conform NEN 1010/NEN 3140 kunnen aanpassingen noodzakelijk zijn. Kan SGT hierin een rol spelen?
SGT kan dit zeker. In samenspraak met onze verbonden partners kunnen wij de gewenste aanpassingen realiseren. Na aanpassingen kunnen wij dan zorgdragen voor een herzien rapport.